Vytvořit účet

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


Úvodní ustanovení

Provozovatelem portálu VYTÁČEJ.CZ dostupného na webu na adrese http://www.vytacej.cz (dále jen „portál“) je Ing. Petr Kosovec, IČ 02698897, Míšovická 454/6, Praha 5, 155 21 (dále jen „provozovatel“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují používání všech produktů a služeb nabízených a poskytovaných na portálu a jeho obsahu.

Obchodní podmínky obsahují taktéž „Zásady ochrany osobních údajů“.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání portálu, uzavřené v nepísemné formě na dobu určitou, příp. neurčitou mezi provozovatelem a uživatelem na základě registrace uživatele.

Aktuální znění obchodních podmínek je uživatelům kdykoli přístupné na stránkách portálu na adrese http://www.vytacej.cz/obchodni-podminky ve formátu umožňujícím stažení a archivaci. Uživatel na tyto podmínky přistupuje při registraci, přičemž registrace je možná pouze pod podmínkou aktivního vyjádření souhlasu s jejich zněním.

Tím, že uživatel používá portál včetně jeho obsahu a také tím, že uživatel používá služby a příp. produkty portálu a provozovatele, souhlasí s obchodními podmínkami a stejně tak i s jakýmikoli jejich dodatky a revizemi.

V případě, že uživatel nechce být obchodními podmínkami vázán, nebo s nimi nesouhlasí, je třeba, aby přestal stránky, služby nebo produkty portálu a provozovatele, používat.

Provozovatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv obchodní podmínky upravit tak, aby odrážely technické, právní nebo jakékoliv jiné změny.

Provede-li provozovatel změny podmínek, oznámí tuto skutečnost uživatelům formou zprávy na adrese http://www.vytacej.cz/novinky. Uživatel je oprávněn změny podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu provozovatele, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu provozovatele. Neodmítne-li uživatel změny podmínek, má se za to, že nové znění podmínek akceptoval tím, že portál a jeho služby, příp. produkty dále používá.

Sdělí-li uživatel provozovateli uvedeným způsobem, že nové znění podmínek neakceptoval, uplatní se na veškeré právní vztahy, do té doby vzniklé mezi provozovatelem a uživatelem původní znění podmínek. V takovém případě je uživatelský účet uživatele zrušen ke dni nabytí účinnosti nového znění podmínek.

Portál, jeho obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy. Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a příp. produktům nebo službám ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení obchodních podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z obchodních podmínek a zbytek obchodních podmínek bude i nadále plně platný.

Pokud jsou obchodní podmínky v rozporu s podmínkami uvedenými při registraci uživatele na portálu (pokud takové existují), mají obchodní podmínky přednost, pokud není uvedeno jinak v dodatečné dokumentaci dodané provozovatelem.


Uživatelé portálu

Uživatelem portálu se mohou stát následující subjekty:

– fyzické osoby nepodnikající, které nabízejí své služby, příp. osobní věci formou občasného přivýdělku, přičemž tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti (upraveno příslušnými platnými zákony ČR a zejména je třeba upozornit na fakt, že od určitého, zákonem stanoveného, limitu tyto přivýdělky podléhají dani z příjmu)

– komerční subjekty, kterými mohou být podnikající fyzické nebo právnické osoby, které nabízejí produkty a služby v rámci své podnikatelské činnosti a vlastnící k prodeji patřičné oprávnění


Registrace uživatele

K procházení katalogu na portálu není registrace uživatele nutná.

V případě, že chce uživatel používat služby zmíněné v odstavci „Nabízené služby“, je třeba, aby se registroval a stal se tak registrovaným uživatelem.

Při registraci je nutné zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další osobní údaje.

Uživatel nese plnou a výhradní zodpovědnost za uchování svého hesla v tajnosti a za to, že na jeho účet nezíská přístup nikdo jiný. Veškerá činnost pocházející z účtu uživatele nebo autorizovaná jeho heslem je na jeho zodpovědnost. Důrazně doporučujeme uživatele, aby své heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití hesla nebo účtu neprodleně kontaktujte provozovatele písemně z e-mailové adresy použité pro registraci uživatele.


Nabízené služby

Bezplatná verze

Základní verze nástroje portálu pro vytváření a provozování webových stránek je zcela zdarma pro všechny uživatele.

Bezplatná verze je omezena zejména menším počtem využitelných služeb, nemožností si zvolit vlastní subdoménu (je nazvána podle kontaktního telefonního čísla) a tím, že se na webových stránkách uživatele zobrazuje reklama.


Placené verze

Pro využití některé z nadstandardních funkcí (např. rezervační systém, online chat, vlastní subdoména, plánovací systém aj.) si můžete zakoupit jednu z placených verzí. V současné době mezi ně patří funkce výše uvedené, a také prémiová péče o zákazníky, kdy jsou zejména dotazy uživatelů placených služeb řešeny přednostně, zálohování a obnovení dat a mnoho

dalších služeb, které jsou nebo budou k dispozici.


Záznam do katalogu

Součástí portálu je také katalog umožňující vyhledávání uživatelů portálu bez ohledu na to, zda využívají i jiné služby portálu. Záznam do katalogu je zpoplatněn za účelem minimalizace nevhodných záznamů v katalogu.


Ceny

Všechny služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby odrážely změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními (akčními)

cenami. Ceny jsou uvedeny v Kč a neobsahují DPH (provozovatel není plátce DPH).


Objednání služeb

Všechny služby portálu je možné objednat při registraci na portálu, příp. kdykoliv jindy pomocí e-mailu nebo dopisu zaslaného provozovateli.

Informace ke všem dostupným službám je možné obdržet po zaslání e-mailu provozovateli.


Smlouva

Závazná smlouva je iniciována mezi provozovatelem a uživatelem v okamžiku objednávky a je potvrzena úspěšným dokončením platby, které je definováno tak, že byla zaplacena celá částka.

Pokud uživatel celou částku neuhradí v termínu 10 kalendářních dnů od objednání dojde k zablokování objednaných služeb.

Smlouvy se uzavírají na jeden rok až pět let trvání případě placených služeb. U neplacené služby se smlouva uzavírá na dobu neurčitou

Provozovatel není zodpovědný za žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací. Věnujte zvýšenou pozornost zejména variabilnímu symbolu.

O zrušení všech služeb lze požádat kdykoli, pokud nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení nákupu služeb či jejich změnu musí být předložena uživatelem písemně (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při registraci uživatele. Pokud provozovatel rozhodne o vrácení platby, dojde k němu během 30 dnů od data, kdy provozovatel obdržel žádost. Peníze budou vráceny prostřednictvím bankovního převodu na účet uživatele, který je povinen číslo účtu pro vrácení platby sdělit provozovateli. V opačném případě provozovatel není schopen platbu vrátit.


Obsah

Uživatel nesmí na portál vkládat informace a další obsah, který porušuje platné zákony ČR, zejména obsah, který porušuje práva třetích osob k duševnímu vlastnictví.

Dále není na portálu možné propagovat zboží nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami a jiné zboží, jehož prodej je zakázán podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zboží erotického charakteru, zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno, léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy, zboží bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení kolkovými známkami pro zboží vyžadují, jakékoliv chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich, zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže, lidské orgány, zboží na které nebylo vydáno prohlášení o shodě (označení výrobku značkou CE), zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, nebo jehož prostřednictvím lze přímo naplnit skutkovou podstatu některého jiného trestného činu, například obsahující dětskou pornografii nebo na ni jakýmkoli způsobem odkazující, zboží, jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva třetích osob k duševnímu vlastnictví jakož i jiná práva třetích osob.

Obsah se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán, a to bez ohledu na to, zda se jedná o dětskou pornografii, či nikoliv, včetně uvádění odkazů na umístění tohoto obsahu jinde na internetu. Takový obsah, byť není svou podstatou protiprávní, je v rozporu se zaměřením portálu.

Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti, spočívající v ukládání informací poskytnutých samotnými uživateli, ve smyslu § 5 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. S ohledem na tuto skutečnost provozovatel neodpovídá za jakýkoli obsah, který uživatelé vloží na portál, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn oprávněnými osobami, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní.

Provozovatel není ve smyslu § 6 zák. o některých službách informační společnosti povinen aktivně vyhledávat protiprávní obsah vložený uživateli na portál. Tato odpovědnost provozovatele nemá žádný vliv na oprávnění provozovatele dočasně nebo trvale odstranit jakoukoli informaci, vloženou uživateli na portál v případě, že samostatně získá jakékoli podezření z jeho protiprávního charakteru, anebo odmítnout zveřejnění takové informace. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na informace, které nejsou svou podstatou protiprávní, ale jsou způsobilé poškodit dobré jméno a zájmy provozovatele nebo portálu.

V souladu s ustanoveními § 5 zák. o některých službách informační společnosti pokud provozovatel v rámci své odpovědnosti dle předchozího odstavce získá prokazatelně informaci o protiprávním charakteru informací uložených uživateli na portál, odstraní tyto informace z portálu bez předchozího upozornění dotyčného uživatele.

Dále tak provozovatel neodpovídá za škodu, vzniklou uživatelům v této souvislosti. Uživatelé berou na vědomí, že provozovatel není povinen ani oprávněn vyhodnocovat míru protiprávnosti uložených informací a tuto protiprávnost posuzovat. Informace proto vždy odstraní v případě, že oznámení o protiprávním charakteru informací je tedy dostatečně určité a nevzbuzuje pochybnosti.

Uživatelé berou na vědomí, že internetový obchod obsahuje rizika, která spočívají v povaze používaného média. Jsou si vědomi problematické identifikace uživatelů na internetu a nemožnosti ověření pravdivosti vkládaných identifikačních informací ze strany provozovatele. Provozovatel tedy neodpovídá za správnost identifikačních údajů uživatelů.

Uživatel nesmí podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení portálu, ani nesmí způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu provozovatele.

Uživatel nesmí propagovat svůj obsah na portálu rozesíláním nevyžádaných obchodních sdělení („SPAM“) adresátům bez jejich předchozího souhlasu.

Uživatel se nesmí vydávat za jinou osobu nebo subjekt a ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou nebo subjektem.

Uživatel nesmí používat automatizovaný software, ani jiný software, který není nabízen provozovatelem k vkládání, úpravě, nebo mazání svého obsahu na portálu.

Uživatel nesmí používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb nebo k překonání omezení jakékoli služby nebo funkce portálu.

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti portálu, nebo součásti portálu dodávané provozovatelem, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví provozovatele nebo jeho poskytovatelů. Uživatel není oprávněn používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení provozovatele nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na provozovatelem nebo příslušným poskytovatelem určený způsob využití a na žádný jiný.

Provozovatel není kupní stranou jednotlivých kupních nebo jiných smluv, uzavíraných mezi uživateli portálu, ani se uzavírání těchto kupních nebo jiných smluv žádným způsobem neúčastní. Provozovatel neodpovídá za neplnění povinností uživatelů z kupní nebo jiné smlouvy. Veškeré reklamace a práva z odpovědnosti za vady zboží jsou uživatelé povinni řešit mezi sebou, jelikož se jedná o smluvní strany kupní nebo jiné smlouvy.

Provozovatel neodpovídá za škodu, vzniklou uživatelům v důsledku užívání portálu, neschopností užívání portálu nebo v důsledku jakéhokoli porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

Provozovatel je dále oprávněn, nikoliv však povinen, monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části portálu, kam uživatelé ukládají informace a obsah jakéhokoliv z takových sdělení.

Provozovatel je oprávněn dočasně zablokovat uživatele anebo zcela zrušit jeho uživatelský účet v případě porušení obchodních podmínek nebo právních předpisů tímto uživatelem a příp. i z jiných závažných důvodů.

Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou uživateli v důsledku zablokování nebo zrušení uživatelského účtu. V případě zablokování nebo zrušení účtu z důvodu porušení obchodních podmínek nebo právních předpisů uživatelem nemá uživatel nárok na vrácení uhrazených poplatků, a to ani v případě, kdy tyto poplatky nebyly ke dni zablokování nebo zrušení účtu vyčerpány. V jiných případech blokace nebo zrušení účtu mohou být uhrazené poplatky uživateli vráceny po vzájemné dohodě s provozovatelem, nebo je možný přenos uhrazených poplatků na jiného uživatele.

Provozovatel je oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o uživatelích orgánům činným v trestním řízení, v případě prověřování skutečností, zda nedošlo ke spáchání trestného činu, nebo v případě probíhajícího trestního stíhání.

Provozovatel není zodpovědný vůči uživatelům za škodu, která jim vznikla v důsledku nemožnosti používat služby nebo produkty provozovatele. Služby a produkty provozovatele jsou poskytovány tak, jak jsou a jsou dostupné tehdy, kdy jsou dostupné.

Provozovatel taktéž není zodpovědný za dostupnost nebo funkčnost případné části portálu, která je poskytována třetí stranou.


Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů registrovaného uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla podnikání, kontaktní adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Registrovaný uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího nebo poskytovatele služby servisu.

Registrovaný uživatel, pokud neuvedl opak, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu registrovaného uživatele.


Závěrečná ustanovení

Vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí obchodními podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V případě, že by některé ustanovení obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek.

Kvalita služeb a produktů provozovatele je jeho nejvyšší prioritou, a proto služby nebo produkty neustále zlepšujeme, a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.